Rättsligt information

Ansvarsfriskrivning, immateriella rättigheter, meddelande om behandling av personuppgifter och annan relevant juridisk information

Denna webbplats ägs och underhålls av HemoCue AB, Kuvettgatan 1, 262 71 Ängelholm, Sverige

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbplats är riktad mot en bred publik i de länder där HemoCue bedriver verksamhet och publiceras endast i informationssyfte. 

Därför kan det hända att du hittar information om produkter och tjänster på denna webbplats som inte är tillgängliga eller information som inte är tillgänglig eller giltig i ditt land. 

Skäliga ansträngningar görs för att säkerställa att informationen på denna webbplats är fullständig men HemoCue friskriver sig likväl från ansvar för direkta eller indirekta skador, inklusive men inte begränsat till eventuella följdskador, som uppstår till följd av att du går in på eller bläddrar på denna webbplats eller använder informationen på webbplatsen, eller din oförmåga att gå in på denna webbplats och använda informationen på webbplatsen, oavsett anledningen till sådana skador och oavsett om HemoCue har förutsett eller borde ha kunnat förutse sådana skador, inklusive risken för sådana skador. 

HemoCue kan sluta publicera eller underhålla denna webbplats, helt eller delvis, när som helst och utan förvarning. 

Inloggningsskyddade områden

Vissa områden på denna webbplats kan vara tillgängliga endast för registrering och skyddas av inloggning. Åtkomst till sådana områden på denna webbplats kan vara föremål för separata användningsvillkor som användarna kommer att uppmanas att acceptera vid registreringen. 

HemoCue förbehåller sig rätten att neka registrering av alla användare utan att ange några skäl och att neka en registrerad användare åtkomst till det relevanta området på denna webbplats utan att ange några skäl, i synnerhet om användaren bryter mot användningsvillkoren för det relevanta området på webbplatsen. 

Programvara för nedladdning

Alla nedladdningsbara programvaror som är tillgängliga på denna webbplats är föremål för separata användningsvillkor, som du som användare kommer att uppmanas att acceptera före nedladdning. 

Om du inte samtycker till samtliga villkor i dessa användningsvillkor, måste du välja ”acceptera inte” och inte installera, använda eller kopiera programvaran.

Immateriella rättigheter

Innehållet på denna webbplats kan vara föremål för upphovsrätt och andra immateriella rättigheter och tillhör eller används under licens av HemoCue.

HemoCue, HemoCue-logotypen och andra varumärken som används på denna webbplats är varumärken som tillhör HemoCue eller används under licens av HemoCue. 

Ingen licens beviljas för att använda någon av dessa immateriella rättigheter. All reproduktion, publicering eller annan användning av innehållet kräver föregående skriftligt medgivande från HemoCue. 

Länkar

Länkar som tillhandahålls på denna webbplats för åtkomst till andra webbplatser tillhandahålls endast för din bekvämlighet. När du använder en länk som tillhandahålls på denna webbplats för att få åtkomst till en annan webbplats, lämnar du denna webbplats. Den plats som du går in på är oberoende av denna webbplats och dess innehåll ligger utanför HemoCues kontroll.

HemoCue friskriver sig från allt ansvar för sådana andra webbplatsers tillgänglighet och innehåll. När en länk för åtkomst till den här webbplatsen tillhandahålls på en annan webbplats har HemoCue, om det inte uttryckligen anges, inte auktoriserat eller godkänt länken eller innehållet på sådan annan webbplats och HemoCue är inte associerad till och saknar koppling till ägaren av sådan annan webbplats. 

Meddelande om datasekretess

HemoCue AB, Kuvettgatan 1, SE-26271 Ängelholm, Sverige är registeransvarig avseende de tillämpliga dataskyddsreglerna.

Genom att skicka dina uppgifter via denna webbplats, godkänner du att vi kan spara dina personuppgifter i våra arkiv och behandla dem vidare för att kunna vidta lämpliga åtgärder beträffande din begäran.

När du skickar dina uppgifter ger du ditt samtycke till att HemoCue AB använder den givna informationen för det eller de syften som anges. I samband med detta kommer informationen att samlas in, behandlas vidare och lämnas ut inom HemoCue-gruppen och kan komma att överföras till en jurisdiktion som kanske inte tillhandahåller en dataskyddsnivå motsvarande den som tillhandahålls via lagarna i ditt hemland.

All överföring av information till mottagare i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller Schweiz som inte tillhandahåller adekvat dataskyddsnivå i den mening som avses i Dataskyddsdirektivet 95/46 (t.ex. till USA ) kommer att utföras baserat på ett dataöverföringsavtal som grundar sig på EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredjeländer, eller andra adekvata medel som uppfyller kraven i tillämplig lag.

HemoCue AB kommer att spara din information så länge som är nödvändigt för ovan nämnda syfte(n) för vilket eller vilka informationen samlades in. Därefter raderas informationen när den inte längre behövs.

Du kan under alla omständigheter utöva din rätt till åtkomst, modifiering, indragning av samtycke och rätt till bestridande genom att kontakta oss på privacy@Hemocue.com 

Ändringar

Detta rättsliga meddelande kan ändras av HemoCue när som helst och utan förvarning. Den senaste versionen av detta rättsliga meddelande kan nås från denna webbplats hemsida vid alla tidpunkter.

Tillämplig lagstiftning och laga domstol

Alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med något avtal mellan parterna eller någon leverans av produkter skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. Platsen för skiljedomen skall vara Malmö i Sverige och det språk som skall användas under skiljedomsförfarandet skall vara engelska.

 

 

Cookies används på denna webbplats

Cookies